Return to site

育嬰閩南語

你們家小孩「狡怪」嗎?快來看看這些常脫口而出的台語原來是怎麼寫的。

· 育兒通識

帶孩子,尤其是帶難搞的孩子,嘴裡不免碎唸抱怨幾句。我的台語說得不好,但有些話就是用台語說出來才對味!「金高拐!」、「足愛塞nai...」到底這些話怎麼寫呢?

1. 調皮、愛作怪——狡怪

「我兒子很愛作怪!」

➡「阮囝真狡怪!」

還以為是「九怪」,花樣很多,原來是「狡怪/狡獪」,看起來好壞啊!

詞目:狡怪

音讀:káu-kuài 

釋義:1.狡獪、奸詐。詭變多詐。例:彼个人真狡怪,毋通予伊騙去。Hit ê lâng tsin káu-kuài, -thang hōo i phiàn--khì. (那個人很奸詐,不要被他騙了。) 

2.頑皮、調皮、愛作怪。不聽教誨,不馴服,喜歡與人作對。例:你這个囡仔哪會遮爾仔狡怪!Lí tsit ê gín-á ná ē tsiah-nī-á káu-kuài! (你這個小孩怎麼這麼頑皮!) 

異用字:狡獪

2. 撒嬌——司奶

「我兒子很愛撒嬌!」

➡「阮囝真愛司奶!」

哈哈哈,我兒不止愛司奶,也很有師奶殺手的潛質!

詞目:司奶

音讀:sai-nai 

釋義:撒嬌。恣意做出嬌態以博得對方的寵愛。例:這个查某囡仔真𠢕司奶。Tsit ê tsa-bóo gín-á tsin gâu sai-nai. (這個女孩子很會撒嬌。)

3. 大哭大鬧——嘛嘛吼

「我兒子整晚嚎啕大哭!」

➡「阮囝規暝嘛嘛吼!」

有同學問我嘛嘛吼英文怎麼說?答:"mama cries..." 小孩一直哭下去,媽媽也要哭了~

詞目:嘛嘛吼

音讀:mà-mà-háu 

釋義:嚎啕大哭。指小孩大聲哭鬧。例:嬰仔咧嘛嘛吼,哪會攏無人插伊?Enn-á teh mà-mà-háu, ná ē lóng bô lâng tshap--i? (小孩在嚎啕大哭,怎麼都沒有人理會他?) 

異用字:嗎嗎哭

4. 怕痛——惜皮

「我兒子超怕痛的!」

➡「阮囝有夠惜皮的!」

其實我兒子打針只會哭20秒,但是平常輕輕碰一下就要嘛嘛吼司奶,唉。

詞目:惜皮

音讀:sioh-phuê/sioh-phê 

釋義:1.珍惜皮肉、怕痛。例:伊有夠惜皮的,一空仔囝爾爾就哀甲大細聲。I ū-kàu sioh-phuê--ê, tst-khang-á-kiánn niā-niā tō ai kah tuā-sè siann. (他非常怕痛,一點小傷口就大聲嚷讓。) 
2.愛惜羽毛。

5. 把戲、花樣——齣頭

「我兒子花樣超多!」

➡「阮囝齣頭誠濟!」

小孩怕大人無聊吧,總是齣頭很多的。這個詞目是戲曲進入生活的又一例證!“多”的台語是“濟”,人才濟濟的濟,真雅!

詞目:齣頭

音讀:tshut-thâu 

釋義:1.把戲、花樣。例:伊的齣頭誠濟。I ê tshut-thâu tsiânn tsē. (他的花樣很多。) 
2.劇目、戲碼。例:今仔日毋知欲搬啥物齣頭。Kin-á-jt tsai beh puann siánn-mih tshut-thâu. (今天不知道要演什麼戲碼。) 

6. 寵——倖

「不可寵壞小孩。」

➡「毋通倖歹囡仔。」

我老公常說「倖囝不孝」這句,不過前面他都自己編「倖某」什麼什麼的,哈哈哈。

詞目:倖

音讀:sīng 

釋義:寵、溺愛、放縱。例:你傷倖囡仔。Lí siunn sīng gín-á. (你太溺愛小孩。);倖豬夯灶,倖囝不孝。Sīng ti giâ tsàu, sīng kiánn put-hàu. (比喻子女要加以管教,不能放縱,否則會變成不孝。) 

又見音:hīng

7. 耍賴——花

「我兒子又在耍賴了。」

➡「阮囝閣咧花矣。」

在台南好像比較常聽人用「花」,以前聽到用「番」比較多,辭典裡解釋「番」其中一個意思:形容人蠻橫不講理,但有歧視原住民之義,應避免使用。

詞目:花

音讀 :hue 

釋義:1.顯花植物的生殖器官,多具有鮮艷的顏色和芳香的氣味。例:花蕊 hue-luí(花朵)。
2.紛亂、錯亂。例:錢算了花去。Tsînn sg liáu hue--khì. (數錢亂掉了。) 
3.耍賴、胡鬧。例:伊閣咧花矣。I koh teh hue--ah. (他又在耍賴了。) 
4.色彩繁複的樣子。例:這塊布誠花。Tsit tè pòo tsiânn hue. (這塊布很花。) 
5.風流。例:伊真花 i tsin hue(他很花心)。
6.模糊不清。例:目睭花花。Bk-tsiu hue-hue. (視力不良看不清楚。) 
7.繁複的動作、行為。例:弄喙花 lāng-tshuì-hue(耍嘴皮)、搖尻川花 iô kha-tshng hue(搖屁股)。
8.顆粒或質地。例:粗花 tshoo hue。

又見音:hua

你愛說哪幾句呢?留言告訴我吧!

 

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK